Ochrana osobných údajov

 1. Základné ustanovenia

 

Podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len: „GDPR“) Prevádzkovateľom osobných údajov je CYKLOKRUHY o.z. so sídlom Osvienčimská 1718/12, Trenčín (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Názov: CYKLOKRUHY o.z.
Adresa: Osvienčimská 1718/12, Trenčín

IČO: 53052099
E-mail: cyklokruhy@gmail.com

Telefón: +421907371528

Vzhľadom na povahu a rozsah činností prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu podľa čl. 38 GDPR.

​2. Rozsah a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky resp. zapojenia sa do akcií prevádzkovateľa alebo osobné údaje vyplývajúce z Vášho správania na našej stránke.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu (titul, meno, priezvisko, obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, užívateľské meno, transakčné údaje), ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zapojenia sa do aktivít prevádzkovateľa.

Zároveň osobné údaje údaje o Vašom správaní na web stránke, vrátane prípadov, keď ju prezeráte cez Vaše mobilné zariadenie, údaje o stránkach a tovaroch, ktoré si zobrazujete, odkazoch, na ktoré klikáte, spôsoboch pohybu po našej web stránke, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si našu web stránku prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia.

Za účelom zlepšenia komunikácie s Vami prevádzkovateľ spracúva údaje o Vašom o zariadení, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií.

 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je:
zapojenie sa do aktivít, ktoré sú prevádzkované prevádzkovateľom a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zapojenie sa do aktivít prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre zapojenie sa do aktivít prevádzkovaných prevádzkovateľom, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné prevádzkovať aktivity prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom:
Spracúvanie na marketingové účely
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • posielanie informačných e-mailov (newsletter), obsahujúce novinky, články, správy a informácie z aktivít s predmetu činnosti občianskeho združenia CYKLOKRUHY
 • ponuku služieb  občianskeho združenia CYKLOKRUHY o.z.. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať informácie o novinkách nášho združenia.
Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme zasielať newsletters a poskytovať individuálne ponuky tovarov a/alebo služieb.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, e-mailom na: cyklokruhy@gmail.com

Používanie súborov cookies
Súbory cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

Odkiaľ osobné údaje získavame?
Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov (newsletter),
 • priamo od Vás pri uzatvorení, v priebehu trvania a plnení zmluvy,

 

4. Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť)
 • členovia a dobrovoľníci prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

6. Práva dotknutej osoby

V zmysle podmienok vyplývajúcich z GDPR máte:

 • právo na prístup k údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa cyklokruhy@gmail.com

Kontrolným a dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, kde máte právo podať sťažnosť v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe a poverené osoby boli poučené.

8. Záverečné ustanovenia

Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.